کلاس 5/2

فعالیت کلاس ۵/۲

photo_2017-05-02_18-40-53

سازه ماکارونی فاطمه آزاد۵/۲ دست ورزی درس احتما ل و آمار ریاضی نمایشگاه انواع خاک درکلاس وبازدید دانش آموزان۵/۲ نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان وبازدید آنها برگزاری مسابقه به مناسبت دهه اوا محرم ودادن جایزه

بیش تر بخوانید