آموزشی

ساعت ملاقات همکاران با اولیا محترم

8195166-book-and-pencil-stock-vector-cartoon

    ساعت ملاقات همکاران با اولیا محترم کلاس روز ساعت ۱/۱ سه شنبه ۱۰:۵۵ تا ۱۱:۱۰ ۱/۲ چهارشنبه ۱۰:۵۵ تا ۱۱:۱۰ ۱/۳ شنبه ۱۰:۵۵ تا ۱۱:۱۰ ۲/۱ سه شنبه ۱۰:۵۵ تا ۱۱:۱۰ ۲/۲ چهارشنبه ۱۰:۵۵ تا ۱۱:۱۰ ۳/۱ سه شنبه ۱۰:۵۵ تا ۱۱:۱۰ ۳/۲ سه شنبه ۱۰:۵۵ تا ۱۱:۱۰ ...

بیش تر بخوانید

موارد انضباطی

8195166-book-and-pencil-stock-vector-cartoon

به نام خدا                                                                سخنی با اولیاء و موارد انضباطی                                                                             ۱-عدم تأخیر ورود و خروج (ساعت شروع کار مدرسه ...

بیش تر بخوانید

جدول زمان بندی کلاس بندی دانش آموز ۹۶-۹۵

ردیف کلاس روز تاریخ ۱ دوم سه شنبه ۹۵/۶/۲۳ ساعت ۸/۳۰ صبح ۲ سوم چهارشنبه ۹۵/۶/۲۴ ساعت ۸/۳۰ صبح ۳ چهارم شنبه ۹۵/۶/۲۷ ساعت ۸/۳۰ صبح ۴ پنجم یکشنبه ۹۵/۶/۲۸ ساعت ۸/۳۰ صبح ۵ ششم دوشنبه ۹۵/۶/۲۹ ساعت ۸/۳۰ صبح

بیش تر بخوانید